Subscribe
Contact us: info@robocon.in

2010 Internationals

Team List

 1. Abhishek Lothe
 2. Abhishek Shendre
 3. Amey Deshmukh
 4. Anirudha Kurhade
 5. Bhairav Shah
 6. Chitrash Kapoor
 7. Dheeraj Vidyarthi
 8. Gayatri Powar
 9. Gunnar Godra
 10. Harshal Kalyane
 11. Ishan Durugkar
 12. Kshitiz Agrawal
 13. Manoj Agrawal
 14. Naman Goyal
 15. Nishit Jain
 16. Prashant Donkanti
 17. Prathamesh Kulkarni
 18. Pratik Gogad
 19. Pushkar Hegde
 20. Rohan Vaidya
 21. Salil Rajarshi
 22. Shikhar Agarwal
 23. Shreyas Indurkar
 24. Trisha Tripathi
 25. Vishwanath Sangale